Polityka prywatności

Privacy Policy

Definicje
Studio7A – Studio7A Kamila Hajek
CiDG – Centralna Ewidencja Informacji o Działalności Gospodarczej RP

Definition
Studio7A – Studio7A Kamila Hajek
CiDG – The Central Register and Information on Economic Activity RP

Informacje 
Studio7A Kamila Hajek [Studio7A] działa na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP [CiDG], z dnia 2013-06-03, NIP 5832924444, REGON 101602560 w zakresie branż określonych kodami PKD, w szczególności w branży: Działalność agencji reklamowych [73.11.Z].

Information
Studio7A Kamila Hajek [Studio7A] operates on the basis of the entry in the Central Register and Information on Economic Activity RP [CiDG], from 2013-06-03, NIP 5832924444, REGON 101602560 in the field of industries defined by PKD codes, in particular in the industry: Activities of advertising agencies [73.11.Z].

Dane osobowe  
Podczas korzystania z naszej strony [www.studio7a.pl], możesz zostać poproszony o podanie niektórych danych osobowych np. poprzez wypełnienie formularza [dane personalne np. imię i nazwisko, adres e-mail, nazwa firmy]. Celem przetwarzania danych osobowych jest kontakt z Klientem w celu wymiany korespondencji dotyczącej współpracy.

Twoje dane przechowujemy w celach m.in.:

  • wykonania umowy,
  • wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, 
  • statystycznych,
  • archiwizacyjnych,
  • marketingowych np. wysłanie nowej oferty,

przez okres obowiązywania umowy lub do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania. Studio7A nie udostępnia danych kontaktowych swoich Klientów firmom ani osobom trzecim. Każdy Klient ma prawo wniesienia skargi do odpowiedniego organu nadzorczego. Administratorem danych jest właściciel firmy Kamila Hajek. 

Personal data
When using our website [www.studio7a.pl], you may be asked to provide certain personal data, for example, by filling out a form [name, surname and e-mail address, company name]. The purpose of personal data processing is contact with the client in order to exchange correspondence regarding cooperation. Each customer has the right to lodge a complaint with the relevant supervisory authority. The data administrator is Kamila Hajek – the owner of Studio7A.

We store your data for purposes including: 

  • performance of the contract,
  • performance of duties resulting from the provisions of law,
  • statistical,
  • archiving,
  • marketing, e.g. sending a new offer,

for the duration of the contract or until you object to such processing. Studio7A does not provide contact details of their customers’ businesses to any third parties.

Ciasteczka
Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookies (tzw. ciasteczka) – małe pliki tekstowe wysyłane na komputer Użytkownika, które pozwalają m. in. zapamiętać kolor, układ, czy rozmieszczenie treści na poprzednio otwartej stronie. Ciasteczka nie są szkodliwe dla komputera ani Twoich danych – pozwalają określić m.in. co kliknąłeś na naszej stronie, umożliwiają spersonalizowanie strony internetowej w zakresie wyświetlanych treści oraz dopasowanie jej do Twoich zainteresowań. Każdy użytkownik może wyłączyć pliki cookies w ustawieniach swojej przeglądarki. Więcej o ciasteczkach na stronie wszystko o ciasteczkach.

Cookie files
Our website uses cookies – small text files sent to your computer’s that allow, among others, to remember the color, arrangement, and distribution of content on the previously opened page. Cookies are not harmful to your computer or your data – allow you to specify, among others, what you clicked on our website, provide a personalized web page displayed in terms of content and tailored to your interests. Each user can disable cookies in their browser settings. More about cookies at all about cookies site.

Google Analytics
Studio7A korzysta z Google Analytics – usługi analizy oglądalności stron internetowych oferowanej przez serwis Google. Google Analytics wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli pliki tekstowe przesyłane na Twój komputer w celu ustalenia Twojej lokalizacji oraz zanalizowania w jaki sposób korzystasz z naszej witryny m.in. ile czasu na niej spędzasz, jakie są Twoje wybory, itd. Informacje generowane przez ciasteczka, dotyczące Twojego sposobu wykorzystania naszej strony WWW oraz Twój adres IP są przechowywane na serwerach Google’a. Google tworzy raporty dotyczące aktywności na witrynach internetowych w celu ulepszania ich funkcjonalności oraz dostosowywania ich zawartości do preferencji Użytkowników. Google zgodnie ze swoją Polityką Prywatności może przekazywać dane poufne osobom trzecim w ramach określonych norm prawnych jeżeli będzie do tego zobowiązany. Nie powiązuje jednak IP Twojego komputera z innymi Twoimi danymi. Korzystając ze strony www.studio7a.pl wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Google Twoich danych osobowych w sposób i w celach określonych powyżej.

Google Analytics
Studio7A uses Google Analytics Services – web analysis service offered by Google. Google Analytics uses cookies or text files transferred to your computer in order to determine your location and analyze how you use our site including: how much time spend on it, what your choices are, etc. The information generated by cookies about how you use our web site and your IP address is stored on Google’s servers. Google creates reports on activity on websites in order to improve their functionality and to adapt their content to the preferences of users. Google, in accordance with its Privacy Policy may provide confidential data to third parties in the context of specific legal norms if it is obliged to do so. It does not, however, associate your computer’s IP with other information about you. Using the www.studio7a.pl website you agree to the processing by Google of your personal information in the manner and for the purposes set out above.

Portale społecznościowe
Nasza strona zintegrowana jest z portalem społecznościowym Facebook. Wtyczka Facebooka znajduje się w ikonie „Lubię to“ widocznej na naszej stronie. Będąc członkiem społeczności portalu Facebook możesz m.in. polubić lub udostępnić zawartość naszej strony. Facebook automatycznie otrzymuje także informację o odwiedzeniu przez Ciebie naszej strony. Więcej o zasadach wymiany Twoich danych na stronie Polityki Prywatności Facebooka.

Social networking sites
Our site is integrated with the Facebook social networking site. Facebook plug icon is located in the “Like” visible on our website. As a member of the Facebook community you can, among others, like or share the content of our website. Facebook also automatically receives information about your visit on our website. More on the rules of the exchange of your data in Facebook Privacy Policy.

Uwaga!
Polityka Prywatności obowiązuje wszystkich Użytkowników odwiedzających naszą stronę internetową. Studio7A zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej Polityce Prywatności. 

Note!
Privacy Policy applies to all users visiting our website. Studio7A reserves the right to make changes to this Privacy Policy.

Kontakt
Jeśli masz pytania dotyczące przetwarzania danych osobowych napisz na biuro@www.studio7a.pl.

Contact
If You have any questions regarding the processing of personal data, write us biuro@www.studio7a.pl

© Studio7A

studio graficzne, identyfikacja wizualna, branding, projekt logo, grafika wydawnicza, opakowania, web design

Zmień język